top of page
ประวัติคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

           คณะศิลปวิจิตร เป็นคณะวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 เริ่มจัดการเรียนการสอนวันที่ 4 มิถุนายน 2542 ในระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 2 ปี ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยช่างศิลป ต่อมาในปี 2547 ได้เปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต 4 ปี เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาโดยการสอบตรง

           คณะศิลปวิจิตร มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ และส่งเสริมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผลิตงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ให้บริการทางวิชาการด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ รวมถึงส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชน

ปรัชญา (Philosophy)

          สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์ บัณฑิตดีมีคุณธรรม ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

 

ปณิธาน (Resolution)

          ประสานร่วมมือร่วมใจ นำคณะศิลปวิจิตรก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          คณะศิลปวิจิตรเป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านทัศนศิลป์และการออกแบบร่วมสมัยในศตวรรษที่ ๒๑

 

พันธกิจ (Missions)

          1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ

          2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่มีคุณภาพ

          3. ให้บริการวิชาการด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ แก่สถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น

          4. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่และจัดแสดงด้านทัศนศิลป์และการออกแบบในระดับชาติหรือนานาชาติ

          5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

 

การจัดการศึกษา

           ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต 3 สาขาวิชา

                 1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

                 2. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

                 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์

           

           ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

FFA
bottom of page